Laadukasta varhaiskasvatusta suomen ja englannin kielellä

Englanninkielinen päiväkoti Helsingissä

Kamu on yhteisöllinen, kodinomainen ja oppimiseen innostava päiväkoti, jossa motivoituneet ja ammattitaitoiset opettajamme tarjoavat laadukasta varhaiskasvatusta suomen ja englannin kielellä lasten ja perheiden toiveet ja tilanteet huomioiden. Toiminnan pääkieli voidaan valita ryhmä- tai yksikkökohtaisesti. Esimerkiksi Suomeen jäävien perheiden lapsille pidämme suomi-kerhoa. Kielen oppimisen ja ymmärtämisen tukena käytämme kuvia ja tukiviittomia. 

Yhteisössämme arvostamme avarakatseisuutta ja toisten hyväksyvää ja arvostavaa kohtaamista. Lapset voivat tulla Kamuun eri maista ja kulttuuritaustoista, mikä tarjoaa erinomaisen lähtökohdan uusiin kulttuureihin ja kieliin tutustumiselle sekä kansainvälisyyteen kasvamiselle.

Opetuksessa haluamme vahvistaa tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, jotta lapsilla olisi paras mahdollinen ponnistuslauta elämässä pärjäämiseen ja unelmiensa tavoitteluun. Tiedostamme mediakasvatuksen ja teknologian merkityksen nyky-yhteiskunnassa ja luommekin Kamussa perustaa teknologiselle osaamiselle. Modernit laitteet toimivat sekä opettajan työvälineenä että lapsen oppimisen välineenä. Toiminnassa korostuvat ajattelun taidot, joihin tiedon omaksumisen ja ymmärtämisen lisäksi kuuluu tiedon kyseenalaistaminen, yhdisteleminen ja eettinen arviointi. 


Kamun toiminnan peruspilarit

Helsinkiläinen englanninkielinen päiväkoti

Vahvuuspedagogiikalla luottamusta omiin taitoihin ja uskallusta yrittää.

Englanninkielinen päiväkoti Helsingissä

Oppimisen ilolla & luovuudella ongelmanratkaisukykyä ja uteliaisuutta.

Englanninkielistä päivähoitoa lapsille Helsingissä

Vuorovaikutuksella empatiakykyä, yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta.

Päivähoitoa ja varhaiskasvatusta englanninkielellä

Projektityöskentelyllä aktiivista osallistumista, sinnikkyyttä ja ryhmätyötaitoja

 

Vahvuuspedagogiikka

Toimintamme perustana toimii vahvuuspedagogiikka, jossa keskitytään luonteenvahvuuksien harjoitteluun, tunnistamiseen ja huomaamiseen sekä itsellä että muilla. Niillä tarkoitetaan taitoja ja ominaisuuksia, joita meillä kaikilla on ja joiden käyttäminen tuntuu luonnolliselta ja palkitsevalta. Käyttämällä vahvuuksiamme yllämme omaan parhaaseen suoritukseemme ja saamme onnistumisen kokemuksia.Luonteenvahvuuksia voivat olla esimerkiksi ystävällisyys, sinnikkyys tai luovuus.

Vahvuudet ovat kuin lihaksia, joita voi kasvattaa ja voimistaa harjoittelulla.

Englanninkielinen päiväkoti

KAIKILLA MEILLÄ ON OMA SUPERVOIMAMME!

Vahvuuspedagogiikan avulla tuetaan lapsen itsetuntoa, positiivisen minäkuvan rakentumista sekä itsearviointitaitoja. Tarkoituksena on, että lapset oppivat näkemään vahvuuksiaan sekä huomaamaan, että kaikkia taitoja voi opetella. Vahvuuspedagogiikkaan kuuluu ajatus, että kaikki ovat hyviä jossakin.

Vahvuuspedagogiikka pohjautuu positiivisen psykologian ajatukseen, jossa lähdetään rakentamaan oppimista lasten vahvuuksille ja onnistumisille.

Lähde: Kaisa Vuorinen


VUOROVAIKUTUS

Kamussa luomme lapselle turvallisen ja välittävän ympäristön, jossa lapsi voi oppia, kasvaa ja kehittyä omana itsenään. Kodinomaisessa ja ryhmärajat ylittävässä yhteisössämme panostamme lapsen aitoon ja hyväksyvään kohtaamiseen, lämpimään vuorovaikutukseen ja toisten huomioimiseen. Kamussa jokainen lapsi on tärkeä ja ansaitsee tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi yhteisössään joka päivä. Olemme kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia!

Vuorovaikutuksen sujumiseen vaikuttavat olennaisesti tunnetaidot, joita Kamussa harjoittelemme sosiaalisten taitojen rinnalla alusta alkaen. Tunteiden tunnistaminen itsellä ja muilla on myötätunnon ja toisten huomioimisen ensi askel. Tunteiden nimeäminen ja säätely auttaa lasta tunteiden ilmaisussa sekä näin ollen myös leikin sujumisessa ja kaverisuhteiden luomisessa.
 


OPPIMISEN ILO & LUOVUUS

Kamussa haluamme vaalia ja rikastuttaa lasten luontaista mielikuvitusta, uteliaisuutta ja tiedonhalua. Kannustamme lasta ihmettelyyn, tutkimiseen ja luovien ratkaisujen löytämiseen. Arvostamme lapsen leikkiä, sillä lapsi harjoittelee monia taitoja sekä jäsentää kokemuksiaan ympäröivästä maailmasta leikin kautta.

Lapselle ominaiset tavat toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteileminen. Jokainen lapsi oppii omalla tavallaan, jonka vuoksi käytämme opetuksessa mahdollisimman monia erilaisia toimintatapoja ja oppimisen kanavia. Oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa lapsi omaksuu uutta tietoa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.Kamussa näkyy leikin ilo ja riemu!


PROJEKTITYÖSKENTELY

Teemat ja projektit jäsentävät toimintaa ja tuovat siihen mielekkyyttä. Projektien avulla saadaan nivottua eri sisältöalueita luontevasti yhteen siten, että tekemisessä säilyy punainen lanka ja asioista muodostuu lapselle kokonaisuuksia. Projekteissa lapset ovat aktiivisia osallistujia sekä tiedon etsijöitä ja rakentajia. Lapset oppivat luovuuden ja ongelmanratkaisukyvyn lisäksi pitkäjänteisyyttä ja ryhmätyötaitoja projektien aikana.

Toteutamme Kamussa sekä lyhyitä että pitkiä, jopa koko vuoden kestäviä, projekteja. Projektit saavat alkunsa lasten ideoista ja kiinnostuksen kohteista, ja etenevät lasten toiveiden ja ryhmän tarpeiden mukaan. Tällöin tutkittava asia tuntuu lapsesta mielekkäämmältä, mikä edistää toimintaan sitoutumista ja oppimista.