Tietosuojaseloste

Kamu Early Education Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Päivitetty: 5.9.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Kamu Early Education Oy

Y-tunnus: 2866820-5

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Vilmi

johanna@kamueducation.fi

Puhelin +358444890885

 

3. Rekisterin nimi

Kamu Early Education Oy:n asiakas- ja sähköpostirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitaminen, analysointi sekä markkinointi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on “Oikeutettu etu”. Tallennamme rekisteriimme päivähoitopaikan hakemuksen, www-sivujen uutiskirjeen tilauslomakkeen tai yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse henkilön itse itsestään antamat tiedot.

Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Erilliselle markkinointisähköpostituslistalle voi kuka hyvänsä liittyä ja siitä poistua. Sähköpostituslistan henkilötietoja käsitellään tiedotus- ja markkinointitarkoituksessa ja käsittely perustuu sähköpostituslistalle liittyneen henkilön suostumukseen GDPR Art. 6 (1)(a).

 

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Osoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot.

 

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden kautta lähetettävät tiedot eivät tallennu verkkosivujen palvelimelle, vaan tiedot ohjataan sähköpostijärjestelmään, josta tiedot kerätään ja tallennetaan manuaalisesti henkilötietorekisteriin.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja käsitellään sähköisesti ja säilytetään teknisesti suojattuina. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja muun teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Säilytämme asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavan ajan, kuitenkin enintään yhden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyydämme pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyydämme pyynnön esittäjää tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä.